SPECJALIZACJE

  • Usługi społeczne (tworzenie CUS i rozwój usług społecznych realizowanych przez CUS – szczegóły w osobnej zakładce, Kluby Seniora, Dzienne Domy Pomocy, usługi wspierania rodziny, usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, itd.).
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa (usługi reintegracji społecznej, edukacyjnej, środowiskowej i zawodowej).
  • Usługi zdrowotne (programy profilaktyczne, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego, itd.).
  • Edukacja ogólna (poprawa jakości kształcenia: doposażenie, nowoczesne programy doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli i uczniów).
  • Opieka żłobkowa i przedszkolna (rozszerzenie działalności i rozwój istniejących miejsc opieki żłobkowej i przedszkolnej).
  • Usprawnienia organizacyjne w jednostkach sektora publicznego.

SEKTORY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI