Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/21 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/21 prowadzony będzie w terminie od 30 kwietnia 2021 r. godz. 00:00 do 28 maja 2021 r. godz. 23:59.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/21, w szczególności:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • instytucje naukowe,
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej, legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu z wyłączeniem:
    – osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4815-poddzialania-x-3-1-programy-z-uwzglednieniem-rehabilitacji-medycznej-ulatwiajace-powroty-do-pracy-oraz-umozliwiajace-wydluzenie-aktywnosci-zawodowej