Dla JST

Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Jednostkom Samorządu Terytorialnego oferujemy kompleksową usługę przygotowania, zarządzania i rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków unijnych oraz krajowych opartą o cztery wymiary każdego projektu (4D) ujęte w schemat Napisz / Uruchom / Wesprzyj / Rozlicz. Ten model pracy oferuje wysoki poziom elastyczności zakresu usługi w oparciu o indywidualne podejście do Klienta i Jego potrzeb.

Obsługa projektu JST składa się z następujących etapów, które swobodnie mogą być dobierane i komponowane przez naszych Klientów, w zależności od ich potrzeb i możliwości oraz wcześniejszych doświadczeń:

 • Badanie potrzeb inwestycyjnych
 • Analiza potrzeb społeczności lokalnej
 • Identyfikację i opis interesariuszy przedsięwzięcia wraz z planowanym zakresem działań, które są niezbędne dla ich pozyskania na rzecz inwestycji
 • Opracowanie dokumentów kontekstu strategicznego inwestycji (np. EUROPA2020)
 • Warsztat projektowy – cykl trzech spotkań zorientowanych na opracowanie podstawowej dokumentacji projektowej, w tym także proponujemy specjalne podejście do opracowania dokumentacji projektu partnerskiego
 • Konsultacje społeczne przedsięwzięć planowanych do realizacji
 • Identyfikacja zewnętrznych źródeł współfinansowania projektu
 • Opracowanie wniosku lub komplementarnych wniosków o dofinansowanie projektu (EFS, EFRR, inne źródła)
 • Studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z zarządzaniem projektem
 • Pilotowanie procedury naboru i oceny wniosku oraz prowadzenie korespondencji z instytucją pośredniczącą / ogłaszającą konkurs
 • Zarządzanie projektem – usługi menedżera projektu
 • Procedury zamówień publicznych
 • Opiekun projektu – wsparcie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, we wszystkich wymiarach i obszarach podejmowanych działań projektowych
 • Doradztwo prawne
 • Rozliczenie projektu – przygotowanie wniosku o płatność
 • Monitoring i ewaluacja projektu

Gwarantujemy naszym klientom głębokie zaangażowanie w każdy przygotowywany i realizowany projekt. Indywidualne podejście do każdego klienta pozwala nam tworzyć i realizować projekty o unikatowym charakterze uwzględniające specyfikę regionu i potrzeby społeczności lokalnej. Jesteśmy partnerem dla naszego klienta dlatego służymy wsparciem także w naprawie projektów nawet w najtrudniejszych przypadkach przez co nasi klienci nigdy nie zostają sami z napotkanymi trudnościami. Powierzenie nam przygotowania wniosku i obsługi jego realizacji zapewnia JST kompleksową, profesjonalną obsługę  całego procesu odciążając tym samym pracowników JST zaangażowanych na co dzień w bieżącą pracę jednostki. Współpraca z nami oznacza dla JST sprawne rozliczenie przedsięwzięcia oraz terminowe wywiązanie się z zobowiązań wobec Instytucji pośredniczących/zarządzających przy wsparciu na każdym etapie realizacji projektu.

B-Consulting obsługuje kompleksowo projekty dofinansowane ze środków unijnych oraz krajowych, m.in. w ramach takich programów jak:

 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) dla wszystkich województw
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)
 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER)
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY)
 • Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

B-CONSULTING - TWÓJ PARTNER W REALIZACJI PROJEKTU!

Zainteresowane Jednostki Samorządu Terytorialnego prosimy o kontakt na poniższy adres:
marketing@b-consulting.pl