Model 4D · WESPRZYJ

B-CONSULTING 4D SINGLE PAGE FEATURED 1.cdr03

Model 4D · WESPRZYJ

NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ, czyli projekt w czterech wymiarach – autorska kompleksowa usługa B-Consulting (4D)

W trzecim wymiarze usługi, na bazie wypracowanej dotychczas dokumentacji realizowane są działania operacyjne związane z wdrożeniem projektu. W tym zakresie proponujemy całościowe zarządzanie przedsięwzięciem, w oparciu o 8 obszarów zarządzania PMI (personelem, czasem, budżetem, komunikacją i informacją, ryzykiem, zakresem i zmianą w projekcie, jakością oraz zamówieniami i dostawami).

Do wykonania tej części dedykujemy eksperta, który na stałe wykonuje zadania w projekcie na stanowisku kierownika. Zarządzanie opiera się na sprawdzonych metodykach i technikach wykorzystanych w biznesie – PMI, SPMP, PRINCE2, PCM – wybór metodyk uzależniony jest od wymagań klienta, projektu bądź preferencji konkretnych ekspertów specjalizujących się w wybranych metodykach i technikach. W tym wariancie działalność Klienta ogranicza się do weryfikacji przebiegu usługi. Na usługę WESPRZYJ składają się także wybrane kluczowe zestawy zadań zarządczych realizowane przez zespół projektowy powołany i finansowany przez Klienta. Jest on wspierany przez ekspertów dziedzinowych B-Consulting oraz opiekuna nadzorującego wykonanie całości usługi. Wdrożenie tych zadań wymaga zastosowania specjalistycznej wiedzy, kompetencji i doświadczenia. Ze względu na wymogi formalne mają one kluczowe znaczenie dla poprawnej realizacji projektu.

Do zadań tych należą: zgodna z wymaganiami oznaczania projektu promocja unijnego źródła dofinansowania, zbieranie informacji na temat postępu finansowego i rzeczowego przebiegu przedsięwzięcia, weryfikacja zaplanowanych rezultatów i wskaźników, opracowanie metod i narzędzi ich pomiaru, sporządzanie cyklicznych raportów oraz ewaluacja. Monitoring wzbogacony o ewaluację jest jednym z podstawowych aspektów sterowania projektem w kierunku osiągnięcia zaplanowanych efektów. W ramach usługi WESPRZYJ oferujemy także zestaw narzędzi służących potwierdzaniu poprawności rzeczowej i finansowej realizacji projektu w postaci innowacyjnej metody MicroAuditu oraz standardowego audytu projektu.

W wyniku wieloletniej współpracy z naszymi Klientami opracowaliśmy także specjalne narzędzie dotyczące przygotowania beneficjenta do kontroli przeprowadzanej przez instytucję finansującą projekt. Podmiotom z sektora finansów publicznych proponujemy także kompleksowe przygotowanie i nadzór nad wykonaniem procedur opartych o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych – w tym zakresie gwarantujemy kompleksowe wsparcie procesu planowania, przygotowania i zamknięcia postępowania przetargowego w trybie ograniczonym lub nieograniczonym, krajowym lub zagranicznym.

Elementy usługi WESPRZYJ:

- Monitoring
- Ewaluacja
- Wewnętrzne kontrole projektowe - MicroAUDIT
- Przygotowanie do kontroli
- Audyty projektowe
- Zamówienia publiczne
- Promocja
- Zarządzanie projektem