Model 4D · NAPISZ

B-CONSULTING pisanie-wnioski-ue

Model 4D · NAPISZ

NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ, czyli projekt w czterech wymiarach – autorska kompleksowa usługa B-Consulting (4D)

W pierwszym wymiarze usługi budujemy kompetencje Klienta dotyczące działań związanych z identyfikacją, definiowaniem i opracowaniem projektu wraz z dokumentacją. Służą temu szkolenia z zarządzania projektem, w trakcie których dostarczamy wiedzę na temat procesu tworzenia projektu oraz wyposażamy uczestników w umiejętności stosowania wybranych metodyk i technik projektowych. Wspieramy proces powstawania projektu, organizując warsztaty projektowe, by wreszcie po opracowaniu przedsięwzięcia „przełożyć” projekt na specyficzny język wniosku o dofinansowanie, dopasować jego zakres do wymogów finansowania zewnętrznego. Gwarantujemy pełną komplementarność z wymaganiami konkursu lub programu, z którego finansowany ma być projekt, tworząc wymagane dokumenty dodatkowe, takie jak studium wykonalności/biznesplan. Cały proces wspomagany jest doradztwem w siedzibie Klienta oraz doradztwem zdalnym. NAPISZ obejmuje również pełny outsourcing przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie na podstawie danych dostarczonych przez Klienta.

Elementy usługi NAPISZ:

- Identyfikacja portfela projektów w oparciu o istniejące potencjały
- Warsztat projektowy
- Opracowanie projektu
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
- Szkolenie - zarządzanie projektami
- Studium wykonalności
- Biznesplan