Zespół

Kadra zarządzająca B-Consulting:

Bartłomiej Gębarowski - Właściciel

Od 15 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką regionalną Unii Europejskiej, najpierw jako szef Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, kierownik projektów finansowanych przez Komisję Europejską, a następnie konsultant i założyciel Grupy Doradczej B-Consulting. W latach 2002-2006 był Koordynatorem Zespołu Merytorycznego Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie podkarpackim, akredytowanym trenerem Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ekspertem zarządzania strategicznego i zarządzania projektami. Funkcję Dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej pełnił od roku 2000 do 2006. W latach 2007-2012 był ekspertem w projektach Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Autor tekstów naukowych i programów studiów, twórca lub współtwórca strategii rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego, Miasta i Gminy Kolbuszowa, Gminy Dydnia, Gminy Radomyśl n. Sanem oraz Powiatu Strzyżowskiego, trener warsztatów strategicznych województwa podkarpackiego i współorganizator konferencji: "Strategia rozwoju regionalnego województwa podkarpackiego" i "Strategia rozwoju powiatu".  Wraz z zespołem specjalistów opracowujących i wdrażających przedsięwzięcia projektowe, jest gwarantem stosowania najlepszych praktyk i aktualnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014 – 2020. W działalności firmy B-Consulting wykorzystuje również swoją wiedzę z zakresu krajowych i regionalnych programów operacyjnych, w których powstaniu aktywnie uczestniczył.

Marcin Dygoń - Kierownik Działu Projektów 

Współautor koncepcji lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia w Polsce oraz projektów z tego zakresu w ramach przedakcesyjnego Programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza. Od 2000 r. pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, w którym nadzorował wdrożenie ponad 180 projektów rozwojowych w ramach ZPORR oraz ok. 300 projektów w perspektywie finansowej 2007 – 2013. W latach 2004 – 2008 przedstawiciel polskich publicznych służb zatrudnienia w Mutual Information System about Employment Policies przy Europejskim Obserwatorium Rynku Pracy w Brukseli, w latach 2006 – 2007 członek zespołu negocjacyjnego przy Konwencie Marszałków RP Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a następnie od 2010 do 2013 roku kierownik projektu Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, w ramach którego współtworzył i nadzorował realizację licznych badań w sferze rynku pracy i przedsiębiorczości. Trener i doradca z doświadczeniem realizacji 118 jednostek szkoleniowych. Członek European Network on Regional Labour Markeet Monitoring działającej przy Uniwersytecie we Frankfurcie oraz współzałożyciel i członek sieci współpracy dotyczącej monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy. Uczestnik zespołów roboczych opracowania programów rozwoju rynku pracy (m.in. program „Pierwsza praca”, RPD), Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000 – 2006 (aktualizacja) oraz 2007 – 2020. Autor i współautor licznych publikacji dotyczących zagadnień rynku pracy oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym podręczników i poradników zarządzania projektami. Ewaluator i członek zespołów badawczych w ramach projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014 - 2020, m.in. województw: dolnośląskiego, lubelskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz PO PT.  Prowadził także ewaluację projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim, interwencji w obszarze rynku pracy i integracji społecznej w województwie podkarpackim, lubelskim i opolskim oraz projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III PO KL. Ekspert oceniający i opiniujący projekty współfinansowane ze środków unijnych, w tym w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych.

Bartłomiej Żyra - Kierownik Działu Realizacji Projektów

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Politologia ze specjalizacją europejską oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Zaangażowany we wdrażanie kilkudziesięciu inicjatyw projektowych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 w następujących obszarach: włączenie społeczne, edukacja, środowisko oraz usługi dla administracji publicznej.

Grzegorz Ścibisz - Kierownik Działu Organizacji Szkoleń

e-mail: gscibisz@b-consulting.pl

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku Historia. Ukończył również Organizację i zarządzanie zamówieniami publicznymi - studia podyplomowe na Politechnice Lubelskiej. Od 2011 jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. W B-Consulting pozostaje odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór pracy specjalistów ds. szkoleń. Do jego obowiązków należą także dbałość o jakość i terminowość wykonywanych zadań oraz nadzór w przygotowaniu logistycznym szkoleń, a także odpowiedzialność za merytoryczną poprawność materiałów szkoleniowych oraz wdrażanie procedur jakości realizowanych usług. Swoją przygodę w B-Consulting rozpoczął w 2013 r. Od tego czasu przygotował z ramienia firmy ponad 200 ofert przetargowych oraz wdrożył ponad 500 szkoleń dla Klientów na terenie całego kraju.

„Kiedy robimy więcej, niż to, za co nam płacą, w końcu będą nam płacić więcej, za to, co robimy” Zig Ziglar

 

 

Małgorzata Grabiec-Zych - Kierownik Działu Marketingu

Posiada wieloletnie doświadczenie w kontaktach z Klientami, przede wszystkim we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorstwami, szkołami, instytucjami społecznymi oraz podmiotami medycznymi. Specjalizuje się w działaniach dla placówek realizujących przedsięwzięcia finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialna za opiekę nad Klientami firmy i koordynowanie kontaktów. Aktywnie wspiera sprzedaż produktów/usług znajdujących się w ofercie handlowej B-Consulting dla Klientów indywidualnych oraz firm. Do jej obowiązków w firmie należą również: prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowywanie ofert sprzedażowych w oparciu o nasze standardy oraz potrzeby odbiorcy, utrzymywanie trwałych relacji biznesowych z dotychczasowymi Partnerami jak i pozyskiwanie nowych, opracowanie danych dla konsultantów do przeprowadzenia wnikliwej analizy potrzeb i możliwości rozwojowych różnych podmiotów, co umożliwia kompleksowe tworzenie oferty, zgodnej z oczekiwaniami nawet najbardziej wymagających Klientów, ma także aktywny wkład w tworzenie dobrego wizerunku firmy, analizę skuteczności prowadzonych działań marketingowych i zawieranie umów. Odpowiada również za efekt końcowy i zadowolenie Klienta. Posiada szeroką wiedzę nt. zagadnień związanych z możliwością zdobycia finansowania ze źródeł zewnętrznych z zakresu funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, programów na lata 2014-2020, Programów krajowych - Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna, Europejska Współpraca Terytorialna oraz Programów Regionalnych dla województw. W pracy wyróżniają ją: umiejętność słuchania i rozumienia potrzeb Klienta, a także zdolności negocjacyjne poparte sukcesami i licznymi pozyskanymi Partnerami.

 

 Struktura B-Consulting:

DZIAŁ PROJEKTÓW
DZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW
DZIAŁ SZKOLEŃ
DZIAŁ MARKETINGU