Projekt „Praca-start!”

Projekt „Praca-start!”

B-consulting Bartłomiej Gębarowski realizuje:

Projekt o numerze: RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18  pod tytułem:  Praca – Start!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.