Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19]

Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19]

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 w ramach: Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Termin naboru: od 28 lutego 2019 do 23 grudnia 2019

Termin ogłoszenia wyników: I-II kwartał 2020

Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach typu operacji IX.1.1, tj. Aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Konkurs został podzielony na rundy.

Kto może składać wnioski?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorcy.

Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

 1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.
 2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  40 210 119 PLN, w tym:

 •   I runda 8 188 309 PLN,
 •  II runda 7 000 000 PLN,
 • III runda 18 021 810 PLN,
 • IV runda 7 000 000 PLN.

Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie:

 •   I runda od 28 lutego 2019 r. godz. 00:00 do 8 marca 2019r. godz. 14:00,
 •  II runda od 3 czerwca 2019  r.  godz. 00:00 do 14 czerwca 2019 r. godz. 14:00,
 • III runda od 9 września 2019 r. godz. 00:00 do 20 września 2019r. godz. 14:00,
 • IV runda od 16 grudnia 2019r. godz. 00:00 do 23 grudnia 2019r. godz. 14:00.

 

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3224-poddzialanie-ix-1-1-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym