Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin naboru: od 30.08.2019 do 27.11.2019

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

a)    jednostki samorządu terytorialnego,

b)    organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,

c)    podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres usług wsparcia rodziny obejmuje w szczególności następujące działania:

a)    asystenturę rodzinną,

b)    konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,

c)    terapię i mediację,

d)    usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,

e)    pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

f)     organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”,

g)    ustanawianie rodzin wspierających w celu pomocy rodzinie przeżywającej trudności: w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych,

h)    tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego,

i)     wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:

–        zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub

–        rozszerzenia oferty wsparcia.

W ramach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego mają być zapewnione co najmniej następujące działania:

a)    praca z dzieckiem prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny;

b)    równoległa praca z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami;

c)    stała współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin;

d)    funkcjonowanie placówki w sposób adekwatny do potrzeb dzieci i rodzin (np. w dni wolne, weekendy oraz wieczory);

e)    oferta usług świadczonych przez placówkę obejmująca:

·         w przypadku placówek prowadzonych w formie opiekuńczej:

–        opiekę i wychowanie,

–        pomoc w nauce,

–        organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

·         w przypadku placówek prowadzonych w formie specjalistycznej, w szczególności:

–        organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,

–        realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych;

·         w przypadku placówek prowadzonych w formie podwórkowej:

–        realizację działań animacyjnych i socjoterapeutycznych.

Zakres wsparcia systemu pieczy zastępczej obejmuje w szczególności następujące działania:

a)    kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;

b)    odejście od opieki instytucjonalnej tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób, do usług świadczonych w społeczności lokalnej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi  25 651 426,26 PLN.

https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-1–uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-c–uslugi-wsparcia-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej—rpmp-09-02-01-ip-01-12-028-19