Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe [RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19]

Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe [RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19]

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Termin naboru: od dnia 30 czerwca 2019 r.  do 25 września 2019 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu to: luty 2020 r. 

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu:

a)    organizacje pozarządowe,

b)    podmioty ekonomii społecznej,

c)    kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,

d)    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

e)    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

f)     przedsiębiorcy,

g)    ochotnicze hufce pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W projektach możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem, takich jak:

1)    identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;

2)    usługi aktywnej integracji, w tym:

a)     inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat;

b)     usługi asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby opuszającej zakład karny w procesie reintegracji, opiekuna usamodzielnienia, asystenta rodziny;

c)     subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;

d)     zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;

e)     poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;

f)      trening kompetencji i umiejętności społecznych;

g)     poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

h)     kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;

i)       usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;

j)       działania mające na celu usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

k)     oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne,

l)       inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym);

3)    wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznejrealizowanych przez centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, udzielane na stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach lub poprzez tworzenie nowych podmiotów;

4)    wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, poprzez zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ (z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji) lub wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie tych osób do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;

5)    wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;

6)    usługi społeczne:

a)   wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań wspomaganych poprzez tworzenie miejsc w nowo utworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych;

b)    usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;

c)    usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 321 455,56 PLN.

 

https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-1-2–aktywna-integracja—projekty-konkursowe—rpmp-09-01-02-ip-01-12-020-19