Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną [konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-299/19]

Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną [konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-299/19]

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, tj. inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych realizujących wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-299/19).

Termin: od 2019-08-19 do 2019-09-13

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: jednostkę prowadzącą przedszkole/oddział przedszkolny świadczący usługi wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przez jednostkę prowadzącą należy również rozumieć taką jednostkę, która wcześniej nie prowadziła przedszkola/oddziału przedszkolnego świadczącego usługi wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a dopiero w wyniku realizacji projektu rozpocznie działalność oświatową w tym zakresie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano typy projektów dotyczące:

Rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu obiektów na potrzeby prowadzenia przedszkoli/oddziałów przedszkolnych świadczących usługi wychowania przedszkolnego[1] dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi dotyczącymi w szczególności wzroku lub słuchu, wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw. Uzupełniająco (jako element projektu) możliwy będzie również zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

wynosi 6 012 666,00 zł [1], w tym 5 466 060,00 zł pochodzących z EFRR, 546 606,00 zł pochodzących z BP.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=356