Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkurs horyzontalny