Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego [Konkurs zamknięty nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19]

Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego [Konkurs zamknięty nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19]

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Termin naboru: od 29.07.2019 do 30.08.2019

Termin ogłoszenia wyników: marzec 2020

Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach typu operacji 9.4, tj. zwiększania poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3 lat, upowszechnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie ilościowym, jak i jakościowym.

Kto może składać wnioski?

W ramach tego działania podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

d) organizacje pozarządowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:

a) żłobków,

b) klubów dziecięcych,

c) usług dziennych opiekunów.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowania: 50 252 670,00 PLN

 

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-307-9_4_godzenie_zycia_zawodowego_i.html