Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K01/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Termin naboru: od 16.09.2019 do 27.09.2019

Termin ogłoszenia wyników: styczeń 2020

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej.

Projekty realizowane są na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • państwowe jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Typ I – Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

 • kontrakt socjalny lub równoważny, lub
 • program aktywności lokalnej, lub
 • program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub
 • Program Aktywizacja i Integracja, lub
 • program specjalny, lub
 • Projekt socjalny
 • w ramach następującej kategorii interwencji: 109 – Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

Kwota dofinansowania: 11 500 000,00 PLN

http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-01-00-iz-00-08-k01-19-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-7-rownowaga-spoleczna