Zachodniopomorskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego:

Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – typ 1 Numer naboru:  RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18 Kto może składać wnioski?…

0 komentarzy

RPO Zachodniopomorskiego. 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Kto może składać wnioski? W ramach Działania 9.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: jednostki…

0 komentarzy

RPO Zachodniopomorskiego. 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych, Dostęp do danych przestrzennych, mający na celu zwiększenie dostępności do e-usług publicznych. Kto może składać wnioski? W ramach naboru podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: jednostki samorządu…

0 komentarzy

RPO Zachodniopomorskie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego dla Działania 9.3. 5. W ramach konkursu wspierane będą działania mające na celu: włączenie społeczne marginalizowanych grup z obszarów zdegradowanych i peryferyjnych, niwelowanie wszystkich zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danych obszarów (poprzez kompleksowe działania).…

0 komentarzy

RPO Zachodniopomorskie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych, e-Zdrowie – tryb pozakonkursowy

9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych, e-Zdrowie, mający na celu zwiększenia dostępności do e-usług publicznych. W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów: rozwój e-usług publicznych (A2C), rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych, rozwój infrastruktury informatycznej niezbędnej dla funkcjonowania e-usług publicznych.

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

0 komentarzy

RPO Zachodniopomorskie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu. W ramach niniejszego konkursu wsparcie udzielane będzie w ramach jednego typu projektów, tj. Typ 3 projekty zwiększające świadomość ekologiczną.

0 komentarzy

RPO Zachodniopomorskie 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej

4.3 Ochrona różnorodności biologicznej, mający na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie.

0 komentarzy

PO WER 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Cel Konkursu: wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania, w szczególności poprzez: e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

0 komentarzy