Wielkopolskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego:

7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Termin składania wniosków  od 31.12.2018 do 31.01.2019 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: – podmioty ekonomii społecznej, – organizacje pozarządowe, – instytucje rynku pracy, – jednostki organizacyjne jst, – państwowe jednostki budżetowe. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: 1.…

0 komentarzy

1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego, RPO Wielkopolskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu Czerwiec 2019 r. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie ubiegać się mogą: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów: Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem…

0 komentarzy

9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/18 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Termin rozstrzygnięcia konkursu Marzec 2019 r.…

0 komentarzy

4.2 Gospodarka odpadami (RPO Wielkopolskiego)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/18 w ramach Poddziałania 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Termin rozstrzygnięcia konkursu czerwiec 2019 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą się…

0 komentarzy

RPO Wielkopolskie. 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑005/17 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących…

0 komentarzy

RPO Wielkopolskie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu: podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/ przedsiębiorców, kształcenia zawodowego oraz dostosowania zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpracę z otoczeniem społeczno‑gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

0 komentarzy

RPO Wielkopolskie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa

4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa. Dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.

0 komentarzy

RPO Wielkopolskie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO

4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO. W ramach poddziałania realizowane będą inwestycje w zakresie: rozwoju instytucji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, adaptacji na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.

0 komentarzy

RPO Wielkopolska 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Celem Konkursu jest realizacja projektów polegających na:
zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego, budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego.

0 komentarzy

RPO Wielkopolskie 9.1.2. Infrastruktura społeczna

9.1.2. Infrastruktura społeczna. Celem Konkursu jest objęcie wsparciem projektów polegających na: inwestycjach w ramach rozwoju mieszkalnictwa chronionego i/lub wspomaganego; tworzeniu i funkcjonowaniu regionalnej infrastruktury usług społecznych powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług.

0 komentarzy