Warmińsko-mazurskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-mazurskiego:

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Termin składania wniosków od 28.12.2018 do 21.01.2019 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów…

0 komentarzy

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Termin rozstrzygnięcia konkursu Kwiecień 2019 r. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych…

0 komentarzy

11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych

Termin rozstrzygnięcia konkursu luty 2019 r. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: podmioty lecznicze; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych; podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.…

0 komentarzy

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Zarząd Woewództwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do…

0 komentarzy

RPO Warmińsko-Mazurskie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów określonych dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, Osi Priorytetowej 10 Regionalny Rynek pracy RPO WiM 2014−2020, obejmujące zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród populacji osób powyżej 50 roku życia w województwie warmińsko-mazurskim.

0 komentarzy

RPO Warmińsko-Mazurskie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych

9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych. Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji: inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego wyłącznie w obrębie inteligentnych specjalizacji gospodarczych województwa oraz inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego zawodowego dla potrzeb regionalnych specjalizacji.

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

RPO Warmińsko-Mazurskie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

TYP 2 projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej, tj. centra integracji społecznej, klubu integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

0 komentarzy

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

0 komentarzy

RPO Warmińsko-Mazurskie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

0 komentarzy