Śląskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego:

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (268/18), RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-261/18 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych…

0 komentarzy

Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs RPO WSL 2014-2020

Pragniemy poinformować że, Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs  nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do…

0 komentarzy

Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie) RPO WSL 2014-2020

Pragniemy poinformować że, Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs  nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do…

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

0 komentarzy

RPO Śląskie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs

10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Dofinansowanie na projekty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, zagospodarowywanie przestrzeni miejskich.

0 komentarzy

RPO Śląskie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Dofinansowanie wniosków na programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji

0 komentarzy

RPO Śląskie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Celem konkursu jest wsparcie projektów na poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami.

0 komentarzy

RPO Śląskie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy

0 komentarzy

PO WER 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Cel Konkursu: wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania, w szczególności poprzez: e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

0 komentarzy