Pomorskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego:

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

RPO Pomorskie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa

RPO Pomorskie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa. Konkurs obejmuje następujące typy projektu:
budowę, rozbudowę sieci kanalizacji zbiorczych, oczyszczalni ścieków, tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych, budowę, rozbudowę infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych.

0 komentarzy

RPO Pomorskie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy

5.4.2. Zdrowie na rynku pracy. W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

0 komentarzy

RPO Pomorskie 11.2. Gospodarka odpadami

11.2. Gospodarka odpadami. Dotacje na budowę lub rozbudowę systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, budowę instalacji do odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub stacji przeładunkowych odpadów, budowę, przebudowę i rozbudowę instalacji do zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji wraz z systemami do selektywnego zbierania bioodpadów,

0 komentarzy

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

0 komentarzy

PO WER 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Cel Konkursu: wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania, w szczególności poprzez: e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy