Podlaskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego:

5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, RPO Podlaskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu czerwiec 2019 Kto może składać wnioski? – Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne, – Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, – Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, – Podmioty, w których większość udziałów lub…

0 komentarzy

5.4 Strategie niskoemisyjne

Termin rozstrzygnięcia konkursu maj 2019 r. Kto może składać wnioski? – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, – podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, – podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy projektów przewidziane…

0 komentarzy

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu III-2019 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, z wyłączeniem osób fizycznych. Typ wnioskodawcy: -Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, -Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, -Organizacje pozarządowe,…

0 komentarzy

8.5 Rewitalizacja

Pragniemy poinformować, że został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja Numer naboru: RPPD.08.05.00-IZ.00-20-001/18 Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, Organizacje pozarządowe,…

0 komentarzy

8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Pragniemy poinformować Państwa, że został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego Numer naboru: RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/18 Kto może składać wnioski?…

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

RPO Podkarpackie 4.3.1 Gospodarka ściekowa – konkurs dedykowany dla MOF

4.3.1 Gospodarka ściekowa – konkurs dedykowany dla MOF. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków.

0 komentarzy

RPO Podlaskie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/ Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/ Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF. W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące: usług społecznych w zakresie kształcenia zawodowego, obejmujące typy właściwe dla danego fundusz.

0 komentarzy

RPO Podlaskie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu

6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu.

0 komentarzy

RPO Podlaskie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.

0 komentarzy