Podkarpackie JST

Dotacje-unijne-podkarpackie

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego:

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Termin, od którego można składać wnioski: 29.11.2018 r. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…

0 komentarzy

7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18

7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. Termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2018 r. Miejsce składania…

0 komentarzy

RPO Podkarpackie, Działanie 8.4. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3…

0 komentarzy

RPO Podkarpackie, Działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, – jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, – podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie krajowym), – podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej, – podmioty ekonomii…

0 komentarzy

Dotacje-unijne-podkarpackie

RPO Podkarpackiego. 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedmiotem konkursu jest działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-023/17. Kto może składać wnioski O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość…

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

RPO Podkarpackie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

0 komentarzy

RPO Podkarpackie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

4.3.1 Gospodarka ściekowa. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków.

0 komentarzy

RPO Podkarpackie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu: rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy; działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej; tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.

0 komentarzy

RPO Podkarpackie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.

0 komentarzy