Mazowieckie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego:

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2019 r. Kto może składać wnioski? Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: –    JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;…

0 komentarzy

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 08.03.02-IP.02-14-001/18 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego…

0 komentarzy

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Konkurs ogłaszany jest na wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych Regionalny Program Zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego. Termin rozstrzygnięcia konkursu? Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2018 r. Kto może składać wnioski ? O dofinansowanie projektu ubiegać…

0 komentarzy

10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, RPO Mazowieckiego

Przedmiotem konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.Głównym celem działań w zakresie kształcenia zawodowego jest wzrost jego efektywności i skuteczności, tak aby odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. Oczekuje się, że dzięki realizowanym interwencjom na rynek…

0 komentarzy

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),w szczególności: – JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych; – podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia; –…

0 komentarzy

RPO Mazowieckiego. 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Przedmiotem konkursu są działania mające na celu pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmującą wsparcie systemu pieczy zastępczej prowadzącej do wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji. Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób…

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

RPO Mazowieckie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”. W ramach konkursu wsparcie obejmie inwestycje majce na celu odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

0 komentarzy

RPO Mazowieckie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej.

0 komentarzy

RPO Mazowieckie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu)

4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu). W ramach konkursu wsparcie ukierunkowane będzie na zwiększenie roli transportu miejskiego, jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych. Realizowane będą przedsięwzięcia służące zwiększeniu wykorzystania niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej.

0 komentarzy