Małopolskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego:

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Termin naboru: od 30.08.2019 do 27.11.2019 Kto może składać wnioski? Zgodnie…

0 komentarzy

Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe [RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19]

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem…

0 komentarzy

10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT, RPO Małopolskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2019 r. Kto może składać wnioski? Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności…

0 komentarzy

8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, RPO Małopolskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu lipiec 2019 r. dla I rundy; sierpień 2019 r. dla II rundy; wrzesień 2019 r. dla III rundy październik 2019 r. dla IV rundy. Kto może składać wnioski? Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem…

0 komentarzy