Lubuskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego:

7.5 Usługi społeczne

Termin rozstrzygnięcia konkursu Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2019 roku Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje następujące typy projektów: II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów…

0 komentarzy

7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, RPO Lubuskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu styczeń 2018 Kto może składać wnioski? – jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, – jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, – organizacje pozarządowe, – przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, – osoby…

0 komentarzy

RPO Lublin. 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów  w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17. Składanie wniosku W ramach Działania 11.2 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są: Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki Podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia (w…

0 komentarzy

RPO Lubuskie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Dotacje na działania mające na celu promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększeniu szans na zatrudnienie.

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

RPO Lubuskie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego, na podstawie kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego szkoły/placówki/gminy/powiatu

0 komentarzy

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

0 komentarzy

PO WER 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Cel Konkursu: wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania, w szczególności poprzez: e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy