Lubelskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego:

5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

Termin rozstrzygnięcia konkursu marzec 2020 Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, Spółdzielnie i wspólnoty…

0 komentarzy

RPO Lubelskie Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs otwarty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/18 Cele konkursu:  Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych. Kto może składać wnioski? W ramach Działania 11.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie…

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

RPO Lubelskie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową i/lub

Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych.

0 komentarzy

RPO Lubelskie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej

7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu: zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków i siedlisk przyrodniczych, odbudowa zdegradowanych siedlisk, przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych, ochrona in situ i ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące promocji różnorodności biologicznej w ramach edukacji ekologicznej jako element projektu związanego z ochroną różnorodności biologicznej, wyposażenie, rozbudowa i modernizacja centrów edukacji ekologicznej.

0 komentarzy

RPO Lubelskie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich (konkurs dotyczy obszarów rewitalizacji na terenie gmin, w których siedzibę mają powiaty)

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich (konkurs dotyczy obszarów rewitalizacji na terenie gmin, w których siedzibę mają powiaty)  Cel Konkursu Przebudowa, remont lub modernizacja[1] zdegradowanych[2] budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z…

0 komentarzy

RPO Lubelskie 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia

2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu: projekty dotyczące rozwoju informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia oraz projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych.

0 komentarzy

RPO Lubelskie 12.4 Kształcenie zawodowe

12.4 Kształcenie zawodowe. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu: zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami, wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

0 komentarzy

RPO Lubelskie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich ( konkurs dotyczy obszarów rewitalizacji na terenie gmin miejskich i miejsko-wiejskich powyżej 5000 mieszkańców, z wyjątkiem gmin w których siedzibę mają powiaty)

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich ( konkurs dotyczy obszarów rewitalizacji na terenie gmin miejskich i miejsko-wiejskich powyżej 5000 mieszkańców, z wyjątkiem gmin w których siedzibę mają powiaty)

0 komentarzy

RPO Lubelskie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu: organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy,podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu, organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– pedagogicznej.

0 komentarzy