Łódzkie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego:

IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 Kto może składać wnioski? Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: instytucje pomocy i integracji społecznej podmioty ekonomii społecznej jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst, organizacje pozarządowe kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych przedsiębiorcy.  Na co można…

0 komentarzy

4.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, RPO Łódzkiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu luty 2019 roku Kto może składać wnioski? Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Na co można…

0 komentarzy

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18  w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”. Termin rozstrzygnięcia konkursu Październik 2018 r. Kto może składać wnioski? Instytucje pomocy i integracji społecznej, Jednostki samorządu…

0 komentarzy

RPO Łódzkie 9.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Kto może składać wnioski: powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej; gminne samorządowe jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej (OPS), o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej. Na co można otrzymać dofinansowanie: Typy projektu…

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

RPO Łódzkie 10.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

10.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

0 komentarzy

RPO Łódzkie 4.1.2 Odnawialne źródła energii

4.1.2 Odnawialne źródła energii. Dofinansowanie można otrzymać na: budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki.

0 komentarzy

RPO Łódzkie 11.3.1 Kształcenie zawodowe

11.3.1 Kształcenie zawodowe. Konkurs na wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym

0 komentarzy

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

0 komentarzy

PO WER 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Cel Konkursu: wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania, w szczególności poprzez: e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

0 komentarzy