Kujawsko-pomorskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-pomorskiego:

3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu listopad 2019r. Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: – przedsiębiorstwo; – jednostkę samorządu terytorialnego; – samorządową jednostkę organizacyjną; – zarządcę infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego; – partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów…

0 komentarzy

RPO Kujawsko-Pomorskie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT

6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. Dotacje na projekty dotyczące: zagospodarowanie przestrzeni miejskich; modernizacji, remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów/budynków infrastruktury kulturalnej, podstawowej infrastruktury komunalnej.

0 komentarzy

RPO Kujawsko-Pomorskie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne

10.2.1 Wychowanie przedszkolne. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).

0 komentarzy

RPO Kujawsko-Pomorskie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: Typ 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o: Program Aktywizacja i Integracja i/lub, Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,Program Aktywności Lokalnej.

0 komentarzy

RPO Kujawsko-Pomorskie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Dotacje na projekty dotyczące: budowy i przebudowy sieci tramwajowych, tworzenie systemów zarządzania ruchem (ITS) oraz działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (budowa i przebudowa parkingów typu np. „park&ride”, „bike&ride”, „kiss&ride”).

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

0 komentarzy

PO WER 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Cel Konkursu: wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania, w szczególności poprzez: e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy