Dolnośląskie JST

Masz pytania o dotacje?

Zadzoń lub napisz:

kom. 533 688 500
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 

marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego:

9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

Nabór wniosków na projekty OPS i PCPR na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. Termin rozstrzygnięcia konkursu Październik 2018 – Marzec 2019 Miejsce składania wniosków Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,…

0 komentarzy

Działanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs dla ZIT AW

Został ogłoszony nabór dla Poddziałania  10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs dla ZIT AW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów: 10.2.A.  Kształtowanie kompetencji kluczowych…

0 komentarzy

Działanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs dla ZIT AJ

Został ogłoszony nabór dla Poddziałania  10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs dla ZIT AJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów: 10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych…

0 komentarzy

Działanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs dla ZIT WrOF

Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze ZIT WrOF. Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór…

0 komentarzy

Poddziałanie 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs dotyczy projektów w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Kto może składać wnioski?…

0 komentarzy

10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny

Pragniemy poinformować Państwa, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Konkurs horyzontalny jest skierowany na pięć Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz na obszary wykraczające poza jedną z OSI lub poza Zinterowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Obszary Strategicznej Interwencji, wyznaczone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego,…

0 komentarzy

RPO Dolnośląskie. 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Pragniemy poinformować Państwa, że został ogłoszony nabór wniosków na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Zgodnie z definicją przyjętą na…

0 komentarzy

RPO Dolnośląskiego. 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu integracji społeczno- zawodowej, obejmujących następujące instrumenty: a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej – jedynie jako element projektu; b) wdrożenie/zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej,…

0 komentarzy

2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Konkurs dedykowany dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

0 komentarzy

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji

2.5 PO WER Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

0 komentarzy