Wielkopolskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego:

8.1.1 Edukacja przedszkolna

Termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2019 r. Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu można realizować projekty: 1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych,…

0 komentarzy

9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/18 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Termin rozstrzygnięcia konkursu Marzec 2019 r.…

0 komentarzy

RPO Wielkopolskie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu: podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/ przedsiębiorców, kształcenia zawodowego oraz dostosowania zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpracę z otoczeniem społeczno‑gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

0 komentarzy

RPO Wielkopolskie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa

4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa. Dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.

0 komentarzy

RPO Wielkopolskie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw

1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. Celem Konkursu jest objęcie wsparciem projektów polegających na zapewnieniu przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (usługi rachunkowe, doradztwo finansowe, prawne), usługi doradcze (np. doradztwo w opracowaniu modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskania inwestora), usługi specjalistyczne (związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej branży w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami np. potrzebne w uzyskaniu ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów dopuszczających produkt do obrotu handlowego)) oraz wsparcia inwestycyjnego na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy

RPO Wielkopolskie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Celem Konkursu jest wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą.

0 komentarzy