Warmińsko-mazurskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-mazurskiego:

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Termin składania wniosków od 28.12.2018 do 21.01.2019 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów…

0 komentarzy

11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Termin rozstrzygnięcia konkursu Przewidywany termin rozstrzygnięcia I rundy to styczeń 2019 r., termin rozstrzygnięcia II rundy to luty 2019 r. Na co można otrzymać dofinansowanie? TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: a)  Społecznym, których celem jest…

0 komentarzy

1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Termin rozstrzygnięcia konkursu Kwiecień 2019 r. Kto może składać wnioski? Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Beneficjentów: Grupy przedsiębiorstw (MŚP) – w tym. m.in. porozumienia, sieci, konsorcja Instytucje Otoczenia Biznesu Specjalne strefy ekonomiczne Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach niniejszego Poddziałania wspierane będą…

0 komentarzy

3.2 E-zdrowie, RPO Warmińsko-mazurskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019 r. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą ubiegać się: podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. Na co można otrzymać dofinansowanie? Przewidziane do wsparcia typy projektów: W…

0 komentarzy

RPO Warmińsko-Mazurskie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów określonych dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, Osi Priorytetowej 10 Regionalny Rynek pracy RPO WiM 2014−2020, obejmujące zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród populacji osób powyżej 50 roku życia w województwie warmińsko-mazurskim.

0 komentarzy

RPO Warmińsko-Mazurskie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych

9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych. Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji: inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego wyłącznie w obrębie inteligentnych specjalizacji gospodarczych województwa oraz inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego zawodowego dla potrzeb regionalnych specjalizacji.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy