Świętokrzyskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego:

9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-209/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości…

0 komentarzy

RPO Świętokrzyskie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

0 komentarzy

RPO Świętokrzyskie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie)

8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie)

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy

RPO Świętokrzyskie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” ( w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia)

7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” ( w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia). rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego.

0 komentarzy

RPO Świętokrzyskie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla projektów dotyczących budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej oraz wymiany źródeł ciepła

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla projektów dotyczących budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej oraz wymiany źródeł ciepła Cel Konkursu Projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, dotyczące budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej oraz wymiany źródeł ciepła. Dofinansowanie będą mogły uzyskać inwestycje w zakresie modernizacji i/lub…

0 komentarzy

RPO Świętokrzyskie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.

0 komentarzy

RPO Świętokrzyskie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej dla obszarów wiejskich

8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie)

0 komentarzy

RPO Świętokrzyskie 1.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie na projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

0 komentarzy