Śląskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego:

9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień 2019 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem: a)     osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych); b)     podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy…

0 komentarzy

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu SIERPIEŃ 2019, III kwartał 2019 Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie w ramach dwóch typów projektu: 1. „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” 2. „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach”.   Kto może składać wnioski? Przedsiębiorstwa, Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje…

0 komentarzy

RPO Śląskie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs

10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Dofinansowanie na projekty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, zagospodarowywanie przestrzeni miejskich.

0 komentarzy

RPO Śląskie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Dofinansowanie wniosków na programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji

0 komentarzy

RPO Śląskie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Celem konkursu jest wsparcie projektów na poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami.

0 komentarzy

RPO Śląskie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy