Pomorskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego:

RPO Pomorskie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy

5.4.2. Zdrowie na rynku pracy. W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

0 komentarzy

RPO Pomorskie 11.2. Gospodarka odpadami

11.2. Gospodarka odpadami. Dotacje na budowę lub rozbudowę systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, budowę instalacji do odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub stacji przeładunkowych odpadów, budowę, przebudowę i rozbudowę instalacji do zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji wraz z systemami do selektywnego zbierania bioodpadów,

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy

RPO Pomorskie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Upowszechnienie proinnowacyjnych zachowań w szerszej populacji przedsiębiorstw, w szczególności w związku z wykorzystaniem specyficznych potencjałów regionu oraz lepszym powiązaniem wydatków prywatnych i interwencji publicznej w tym zakresie. Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji.

0 komentarzy