Podkarpackie FIRMY

Dotacje-unijne-podkarpackie

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego:

8.6.2. Programy zdrowotne

Na co i kto może składać wnioski? Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju…

0 komentarzy

1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 października 2019 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu. Na co można otrzymać dofinansowanie Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na…

0 komentarzy

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, RPO Opolskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień 2019 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego[1]. W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7…

0 komentarzy

10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, RPO Małopolskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019 r. Kto może składać wnioski? Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się: a) Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z…

0 komentarzy

7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18

7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. Termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2018 r. Miejsce składania…

0 komentarzy

RPO Podkarpackie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego region

6.1 Rozwój potencjału endogenicznego region. Konkurs ma na celu dofinansowanie projektów na roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych. Projekty w tym zakresie mogą być realizowane na terenie gmin uzdrowiskowych.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy