Opolskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:

RPO Opolskie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

10.1.2 Infrastruktura usług społecznych. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin, w formie: usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków (w tym przyzakładowych), oddziałów żłobkowych, klubów dziecięcych; usług opieki dla dzieci do lat 6 świadczonych w lokalnej społeczności, w ramach alternatywnych form opieki dziennej.

0 komentarzy

RPO Opolskie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego. Dofinansowanie na projekty na tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3; pokrycia kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi; aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

0 komentarzy

RPO Opolskie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty na: ochronę gatunków zagrożonych, ochronę i odbudowę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych; tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

0 komentarzy

RPO Opolskie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

RPO Opolskie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych. Programy objęte dofinansowaniem: wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I; inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług; inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy