Mazowieckie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego:

2.1 E-usługi Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych

Termin rozstrzygnięcia konkursu lipiec 2019 roku Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na: informatyzacji…

0 komentarzy

9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, RPO Mazowieckiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019 Kto może składać wnioski? Zgodnie z kryterium dostępu o dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty lecznicze posiadające na dzień złożenia wniosku umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ. Na co można otrzymać dofinansowanie? Zaplanowane działanie ma…

0 komentarzy

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 08.03.02-IP.02-14-001/18 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego…

0 komentarzy

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Konkurs ogłaszany jest na wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych Regionalny Program Zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego. Termin rozstrzygnięcia konkursu? Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2018 r. Kto może składać wnioski ? O dofinansowanie projektu ubiegać…

0 komentarzy

10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, RPO Mazowieckiego

Przedmiotem konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.Głównym celem działań w zakresie kształcenia zawodowego jest wzrost jego efektywności i skuteczności, tak aby odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. Oczekuje się, że dzięki realizowanym interwencjom na rynek…

0 komentarzy

RPO Mazowieckiego. 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Przedmiotem konkursu są działania mające na celu pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmującą wsparcie systemu pieczy zastępczej prowadzącej do wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji. Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób…

0 komentarzy

RPO Mazowieckie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”. W ramach konkursu wsparcie obejmie inwestycje majce na celu odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

0 komentarzy

RPO Mazowieckie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

0 komentarzy

RPO Mazowieckie 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw

3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw. W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jedynie Instytucje Otoczenia Biznesu.

0 komentarzy

RPO Mazowieckie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych

9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

0 komentarzy