Małopolskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego:

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP, RPO Małopolskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień 2019 Kto może składać wnioski? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrażanie strategii / planu…

0 komentarzy

RPO Małopolskie. 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, 13 realizowane w szczególności przez budowę…

0 komentarzy

RPO Małopolskie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR. W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów.

0 komentarzy

RPO Małopolskie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR. W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących SAG o przeznaczeniu przemysłowym/ usługowym, poprzez kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych.

0 komentarzy

RPO Małopolskie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR. W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:
budowy, rozbudowy, przebudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw, budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia,przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy

RPO Małopolskie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

0 komentarzy

RPO Małopolskie 1.2.3 Bony na innowacje. Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych. Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

1.2.3 Bony na innowacje. Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych. Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych.

0 komentarzy

RPO Małopolskie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, Typ projektu A: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

0 komentarzy