Lubelskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

marketing@b-consulting.pl

 

kom. 533 688 500
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego:

5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

Termin rozstrzygnięcia konkursu marzec 2020 Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, Spółdzielnie i wspólnoty…

0 komentarzy

RPO Lubelskie, Działanie 1.5. Bon na innowacje

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.5 Bon na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/18 Kto może składać wnioski? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu…

0 komentarzy

RPO Lublin. 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów  w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17. Składanie wniosku W ramach Działania 11.2 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są: Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki Podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia (w…

0 komentarzy

RPO Lubelskie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich (konkurs dotyczy obszarów rewitalizacji na terenie gmin, w których siedzibę mają powiaty)

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich (konkurs dotyczy obszarów rewitalizacji na terenie gmin, w których siedzibę mają powiaty)  Cel Konkursu Przebudowa, remont lub modernizacja[1] zdegradowanych[2] budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z…

0 komentarzy

RPO Lubelskie 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia

2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu: projekty dotyczące rozwoju informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia oraz projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych.

0 komentarzy

RPO Lubelskie 12.4 Kształcenie zawodowe

12.4 Kształcenie zawodowe. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu: zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami, wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

0 komentarzy

RPO Lubelskie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Przebudowa, remont lub modernizacja[1] zdegradowanych[2] budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

0 komentarzy

RPO Lubelskie 10.3 Programy polityki zdrowotnej

10.3 Programy polityki zdrowotnej. Programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy

RPO Lubelskie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

RPO Lubelskie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wspierane będą projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

0 komentarzy