Łódzkie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego:

IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 Kto może składać wnioski? Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: instytucje pomocy i integracji społecznej podmioty ekonomii społecznej jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst, organizacje pozarządowe kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych przedsiębiorcy.  Na co można…

0 komentarzy

1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Kto może składać wnioski? Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów: przedsiębiorstwa; konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności…

0 komentarzy

1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu luty 2019 r. Kto może składać wnioski? Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów: – przedsiębiorstwa; – konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach…

0 komentarzy

RPO Łódzkie 4.1.2 Odnawialne źródła energii

4.1.2 Odnawialne źródła energii. Dofinansowanie można otrzymać na: budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki.

0 komentarzy

RPO Łódzkie 11.3.1 Kształcenie zawodowe

11.3.1 Kształcenie zawodowe. Konkurs na wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy

RPO Łódzkie 5.4.1 Ochrona przyrody

5.4.1 Ochrona przyrody. Podniesienie standardu bazy technicznej lub wyposażenia parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000); budowa, przebudowa infrastruktury służącej utrzymaniu lub utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne; modernizacja lub doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych).

0 komentarzy

RPO Łódzkie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu; przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

0 komentarzy

RPO Łódzkie 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników. Wspieranie rozwoju kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw poprzez realizację usług rozwojowych; dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw;
wdrażanie zarządzania strategicznego (w tym zarządzania zasobami ludzkimi) i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa (w tym w sytuacjach kryzysowych);
wsparcie doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej; zapewnianie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, wsparcia doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności lub planu restrukturyzacji.

0 komentarzy