Kujawsko-pomorskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-pomorskiego:

8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa, RPO Kujawsko-pomorskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu lipiec 2019 r. Kto może składać wnioski? O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się: Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Należy mieć na uwadze, że wnioskodawca lub partner musi posiadać…

0 komentarzy

3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu listopad 2019r. Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: – przedsiębiorstwo; – jednostkę samorządu terytorialnego; – samorządową jednostkę organizacyjną; – zarządcę infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego; – partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów…

0 komentarzy

9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych. Termin rozstrzygnięcia konkursu luty 2019 r. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą, uprawnione do tego na mocy przepisów prawa…

0 komentarzy

RPO Kujawsko-Pomorskie. 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Przedmiotem naboru RLKS w ramach EFRR są projekty grantowe określone dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO WK-P 2014-2020 i przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (Cel szczegółowy 1). Wnioski…

0 komentarzy

RPO Kujawsko-Pomorskie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT

6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. Dotacje na projekty dotyczące: zagospodarowanie przestrzeni miejskich; modernizacji, remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów/budynków infrastruktury kulturalnej, podstawowej infrastruktury komunalnej.

0 komentarzy

RPO Kujawsko-Pomorskie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne

10.2.1 Wychowanie przedszkolne. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).

0 komentarzy

RPO Kujawsko-Pomorskie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Dotacje na projekty dotyczące: budowy i przebudowy sieci tramwajowych, tworzenie systemów zarządzania ruchem (ITS) oraz działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (budowa i przebudowa parkingów typu np. „park&ride”, „bike&ride”, „kiss&ride”).

0 komentarzy

RPO Kujawsko-Pomorskie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Dofinansowanie projektów na rzecz: zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy