Dolnośląskie FIRMY

Masz pytania o dotacje?

Zadzwoń lub napisz:

kom. 533 688 500
 
tel. 17 852 52 78
fax. 17 78 77 250

 
marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach dla firm ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego:

RPO Dolnośląskie. 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Pragniemy poinformować Państwa, że został ogłoszony nabór wniosków na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Zgodnie z definicją przyjętą na…

0 komentarzy

RPO Dolnośląskiego. 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu integracji społeczno- zawodowej, obejmujących następujące instrumenty: a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej – jedynie jako element projektu; b) wdrożenie/zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej,…

0 komentarzy

RPO Dolnośląskie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW

1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW. Schemat 1.5 A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat. Dofinansowanie na wsparcie działań typu: szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym osób starszych oraz o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT.

0 komentarzy

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

0 komentarzy

RPO Dolnoślaskie 1.2.1.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych

0 komentarzy