9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

od 12.28.2018 do 01.31.2019

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

– JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

– podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;

– urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

– instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

– podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;

– środowiskowe domy samopomocy;

– PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży:

a) działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci
w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny;

b) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;

c) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;

d) działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych
w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana
w formie:

– Rodzinnej;

– Instytucjonalnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1)   rodzina zastępcza:

a)   spokrewniona,

b)   niezawodowa,

c)    zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2)   rodzinny dom dziecka.

Formami instytucjonalnej pieczy zastępczej są:

1)   placówki opiekuńczo-wychowawcze;

2) Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne;

3) interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu to 7 551 658,13 PLN.


Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski
 oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ

Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl