9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru III kwartał 2019 r.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są jednostki organizacyjne pomocy społecznej realizujące działania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnie z wykazem projektów pozakonkursowych będącym załącznikiem do SzOOP nr 4 „Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach naboru:

Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez/ we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (PCPR, OPS).

Wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowane będzie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a)    społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:

– działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji
o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne
i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności
i aktywności społecznej,

– działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu),

– praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania),

b)    zawodowym mających na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie
w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np.:

– prace społecznie użyteczne,

– staże zawodowe, praktyki zawodowe,

– subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy),

– poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową,

– zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego,

– kursy i szkolenia zawodowe.

OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji
o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane
w zakresie aktywizacji zawodowej.

c)     edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, np. edukacja formalna,

d)    zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane
z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

– finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

– skierowania i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

– udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach naboru to 68 358 128,32 PLN.

 

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ

Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl