9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Termin, do którego można składać wnioski 

14 czerwca 2019 r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:

a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:

i. dziennych domów pobytu,
ii. środowiskowych domów samopomocy,
iii. klubów samopomocy,
iv. mieszkań chronionych i wspomaganych,
v. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową;

b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:
i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
iii. usługi asystenckie;

c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

d. uzupełniająco do typu a, b, c:

i. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
859 000 zł.

 

 

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl