9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2019 r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi każdy z następujących podmiotów:

a)    jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;
b)    podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;
c)    podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c)  Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d)  inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym; z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
a)  programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
b)  programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 766 289,37  zł.

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ
Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.
Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl