8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, RPO Małopolskiego

8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, RPO Małopolskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2019 r. dla I rundy; sierpień 2019 r. dla II rundy; wrzesień 2019 r. dla III rundy październik 2019 r. dla IV rundy.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres wsparcia udzielonego na rzecz dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 może obejmować następujące działania:

 • tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3,
 • dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.

Ponadto jedynie w ramach inicjatyw na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna możliwa jest:

 • organizacja działań informacyjno-promocyjnych dotyczących korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia). W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych i dziennego opiekuna możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp. W przypadku tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki). W przypadku tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. W przypadku tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. W przypadku tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci. W przypadku tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
 • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego;
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioskodawca powinien zaplanować realizację wsparcia

 • wyłącznie na terenie gminy/gmin, których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

albo

 • wyłącznie na terenie gminy/gmin, których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra.

Niedopuszczalne jest zaplanowanie w jednym projekcie realizacji wsparcia zarówno na obszarze gmin wskazanych w lit. a) jak i wskazanych w lit. b).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 781 361,25 zł, w tym:

 • 24 468 816,75 PLN – kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła,
 • 16 312 544,50 PLN – kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w której końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra.

 

 

 

 

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ

Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl