8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, RPO Świętokrzyskiego

8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, RPO Świętokrzyskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2019

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
– szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo oświatowe(z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,
–  jednostki samorządu terytorialnego,
– organizacje pozarządowe,
–  osoby prawne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku poprzez:
a)  realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno – zawodowego, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
b)  doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli/pracowników pedagogicznych,  w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),
c)  doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).

2.Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, poprzez:
a)  kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z pkt. b lub pkt. c),
b)  doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli/pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),
c)  wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub  a i b).

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez:
a)  wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,
b)  przygotowanie nauczycieli/pracowników pedagogicznych,  do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,
c)  doposażenie  szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

4.Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia realizowanego na poziomie wyższym niż podstawowy z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym w celu realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, poprzez m.in.:
a)  dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno -gospodarczego szkół, umożliwiające uczniom uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności,
b)  uwzględnianie opinii zgłaszanych przez interesariuszy, organizowanie wspólnych przedsięwzięć  dydaktyczno-naukowych (np. warsztatów, wykładów, seminariów, konferencji )
c)  rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  1 170 000 PLN, w tym 1 105 000 PLN ze środków Unii Europejskiej a 65 000 PLN z budżetu państwa.

 

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ
Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.
Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl