6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2019 r.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj. podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, posiadający w swoich strukturach oddział zakaźny, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa (z wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,
  2. Wyposażenie w sprzęt medyczny,

realizowanymi na potrzeby infrastruktury służącej zmniejszeniu ryzyka epidemiologicznego.

Warunkiem kwalifikowalności projektów będzie uzasadnienie pod względem poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

W ramach konkursu IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa w pkt 1 i 2.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 022 813,00 zł

 

 

 

 

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ

Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl