5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, RPO Pomorskiego

5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, RPO Pomorskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do września 2019 roku

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
3) instytucje rynku pracy,
4) związki zawodowe,
5) instytucje pomocy i integracji społecznej,
6) instytucje edukacyjne,
7) szkoły wyższe,
8) IOB,
9) izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
10) przedsiębiorcy,
11) ROT/LOT,
12) organizacje pozarządowe,
13) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

a) usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne), obejmujące m.in:
i) wsparcie psychologiczno-doradcze,
ii) indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
iii) pośrednictwo pracy,
iv) warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

b) usługi służące zdobyciu kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.:
i) kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych na rynku pracy,
ii) staże, praktyki służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu

c) wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia, obejmujące m.in:
i) pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia,
ii) wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), w tym w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
iii) zatrudnienie wspomagane realizowane przy udziale trenera pracy w zakresie zdiagnozowanych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami.

2) Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), realizowane w szczególności poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, (realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1), obejmujących m.in.:

a) pokrycie kosztów dojazdu, w tym dojazdu do pracy, na rozmowy kwalifikacyjne itp.,
b) dodatek relokacyjny.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 8 631 476,47 PLN, w tym:

1)   środki EFS w wysokości 7 722 900,00 PLN,krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 908 576,47 PLN.

Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2905PLN.

 

 

 

 

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ

Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl