2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2019

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest:

a) samorząd województwa albo podmiot wykonujący na podstawie stosownych dokumentów zadania samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju województwa, o której stanowi art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.) lub

b) działając w partnerstwie z samorządem województwa albo podmiotem, o którym mowa w pkt a):

  •  jednostka samorządu terytorialnego;
  •  związek jednostek samorządu terytorialnego;
  •  stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
  •  organizacja pozarządowa;
  •  szkoła wyższa lub jej organ założycielski;
  •  jednostka naukowa;instytucja szkoleniowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługa inwestora: i)    opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem; ii)    doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora; iii)    budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia; iv)    elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej; v)    działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym w JST.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W ramach konkursu wymagane jest wniesienie wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta stanowi co najmniej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 27 500 000 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i stanowi środki pochodzące z EFS oraz budżetu państwa w wysokości 24 750 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz wkładu własnego Beneficjentów w wysokości co najmniej 2 750 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ

Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl